Footer Text: Lorem ipsum dolor
Button Text 1 Button Text 2 Button Text 3 Button Text 6 Button Text 4 Button Text 5
Een herinnering aan de Goede Herderkerk Actueel Stichting Geschiedenis Gastenboek Vrijwilligers Sponsors
Stichting Goede Herder Kapel - info@goedeherderkapel.nl
De Goede Herder Kapel Laren
De start van de parochie De Goede Herder Op 4 september 1953 kreeg Pastoor G.J. Platvoet de opdracht om een nieuwe kerk te bouwen in Laren op de plaats waar de schaapskooi en de oude woning van de gebroeders Toon en Lammert Herder stonden. Op 23 november 1953 heeft het Aartsbisdom zijn goedkeuring gegeven dat de nieuwe R.K. Parochie de naam zal dragen van Parochie van De Goede Herder. De kerk van De Goede Herder zal verrijzen aan het Zevenend. Bouwpastoor Platvoet heeft in april 1954 aan Prof. Granpré Molière opdracht gegeven voor een ontwerp voor de nieuwe kerk voor de Parochie van de Goede Herder. In november 1955 zijn de heren F. Brenninkmeyer, M.A. Meulenkamp, C.J. Pieper en C.J.N. v.d. Werf tot kerkmeesters van de R.K. kerk van “De Goede Herder” benoemd.
Een stukje historie De parochianen van Laren hadden voor en na de reformatie al meerdere parochiekerken gebouwd. Eerst op het Sint Jans kerkhof, daarna tweemaal in de het dorp en tweemaal aan het Zevenend. In 1760 werd de schuilkerk gebouwd op ongeveer dezelfde plaats waar later de kerk van De Goede Herder is verrezen. In de straatnamen Oude Kerkweg en Doodweg leeft de herinnering aan de schuilkerk nog voort. Over diezelfde Doodweg hebben de parochianen van de Goede Herder ook weer hun doden naar het Sint Janskerkhof gebracht. De kerk lag dus in een voor haar wel zeer historische omgeving. De naam De Goede Herder is ook zeer treffend voor de Larense traditie. Deze kerk is gebouwd op de fundamenten van de laatste Larense schaapstal.
Geldelijke middelen Op 30 januari 1956 heeft het Bisdom Utrecht het Kerkbestuur van St. Jan toegestaan in totaal fl. 220.000,-- te schenken ten behoeve van de bouw van de nieuwe kerk. De kosten van de bouw van de kerk, zonder die van de grond, de verwarmings- en electrische installatie en inventaris zullen fl. 309.000,-- bedragen. In maart 1956 heeft het R.K. Kerkbestuur van “De Goede Herder”  een verzoek ingediend om toekenning van fl. 50.000,-- subsidie in de kosten van de reeds in aanbouw zijnde R.K. Kerk aan het Zevenend. Zonder enige discussie – het geen ook niet te verwachten was na het principebesluit dat begin februari werd genomen – besloot de raad aan het kerkbestuur van de parochie van de Goede Herder de fl. 50.000,-- subsidie te verlenen in de bouwkosten van de nieuwe R.K. Kerk aan het Zevenend. De heer C.J. Pieper bracht namens pastoor Platvoet en het kerkbestuur dank voor de royale medewerking.
De eerste steenlegging Op 26 december 1955 vond de eerste steenlegging plaats voor de nieuwe R.K. kerk aan het Zevenend. Even werd er nog getwijfeld of het wel door zou kunnen gaan vanwege de regen. De beslissing om de plechtigheid door te laten gaan werd genomen omdat zowel de zilveren troffel, de gedenksteen als de oorkonde, welke ingemetseld zouden worden, de datum van 26 december droegen. Waren het ’s morgens plensbuien, naar gelang de klok meer het middaguur benaderde, nam de regen in hevigheid af, om 13.00 uur was het zelfs een ogenblikje droog en tegen het uur van de plechtigheid was het zelfs geheel opgehouden met regenen en het weer heeft zich toen werkelijk een poosje van z’n goede kant laten zien. De middag van de tweede Kerstdag was gekozen voor de plechtige eerste steenlegging. Alles was tot in de perfectie geregeld. Bij de ingang van het bouwwerk stonden de R.K. Verkenners, die een boekje verkochten “De zegening en legging eerste steen”, waardoor de belangstellenden op de hoogte werden gebracht van het verloop van de plechtigheid. De wijding en zegening van het bouwwerk geschiedde door pastoor J.J. Brouwer met assistentie van pastoor Lamphe, oud-kapelaan van de St. Jans parochie en kapelaan Veenhuis. Mede waren daarbij kapelaan v.d. Steen en Pater Weell A.A. De gedenksteen werd door pastoor Brouwer ingemetseld met een zilveren troffel, voor dit doel speciaal vervaardigd door de Blaricumse edelsmid Bob Anink. De steen droeg tot opschrift: Me posuit Deo 26 XII 1955 J.J. Brouwer Parochus ad Si Johannes Baptistae Een oorkonde, welke eveneens werd ingemetseld, vermeldde de datum en dat de kerk gebouwd werd onder de regering van H.M. Koningin Juliana en de Aartsbisschop van Utrecht Mgr. Alfrink en was ondertekend door de vier kerkmeesters van de St. Jans basiliek. Tijdens de plechtigheid werd gezonden o.l.v. Willy Peters de litanie van Alle Heiligen en Psalm 83. Na de toespraak van pastoor Brouwer gaf pastoor Platvoet op drie plaatsen van het bouwwerk de aanwezigen gelegenheid tegen een klein offertje een steentje te metselen. Vervolgens begaf pastoor Platvoet zich met de genodigden naar de nabij gelegen Mariaschool, waar in een lokaliteit in tegenwoordigheid van de beide kerkbesturen, de timmerlieden en metselaars van het bouwwerk en de collectanten voor de nieuwe kerk, aan pastoor Brouwer de zilveren troffel als aandenken aan deze eerste steenlegging werd aangeboden.
Inwijding van de Goede Herder Kerk De kerk van De Goede Herder werd woensdagmiddag 21 november 1956 door Mgr. J.P. Huibers, bisschop van Haarlem, geconsacreerd. Het was voor de eerste maal in de geschiedenis dat een Haarlems bisschop een kerk in ’t Gooi inwijdde. Met deze consecratie werd de traditie van twee katholieke kerken in Laren hersteld. De bisschop werd die woensdagmiddag op het Zevenend door het kerkbestuur van de nieuwe parochie verwelkomd. Het oudste lid van het kerkbestuur, de heer C.J. Pieper, sprak de bisschop toe. Voorafgegaan door ruiters, de St. Jansharmonie en MCC schreed de grijze monseigneur door de schare van schoolkinderen, die de meer dan tachtig jarige bisschop met vaantjes toewuifden. Na een korte rust in de pastorie begon de urenlange liturgie van de kerkwijding. Pastoor L. Lampe, oud kapellaan van de Basiliek en kapelaan A.W. Veenhuis assisteerden de bisschop als diaken en subdiaken. De cantores waren pastoor Ch. ten Veldhuys uit Huizen en kapelaan B.A.M. v.d. Steen. In de stoet van geestelijken, die de bisschop begeleidden, was ook de nieuwe parochieherder pastoor G. Platvoet en zijn kapelaan J.Th. van Daal, Mag. Dr. Valentinus de Leeuw O.Cap., Pater Ten Kroode O.Carm. Het eerste van de twee delen van de kerkconsecratie, die aan de Pontificale Mis voorafgaan, heeft deels binnen en buiten de kerk plaats gehad. Bij dit deel was uitsluitend de geestelijkheid betrokken. Hierin komt de symboliek tot uiting, dat bij de Hemelvaart des Heren slechts enigen aanwezig waren, terwijl bij Zijn wederkomst een grote schare Hem zal volgen. Bij het tweede deel volgden de gelovigen de bisschop in het kerkgebouw. De wijding van het interieur Voordat de bisschop de kerk binnenging, tekende hij de drempel van het gebouw met een kruis, waarbij hij de woorden sprak: “Zie het teken van het kruis, opdat alle kwade machten vluchten”. Een dergelijke exorcistische wijdingsformule werd ook bij de binnenkomst met de gelovigen gesteld. Nadat het altaar – de centrale plaats van de viering der Heilige Geheimen – gewijd was, werden de muren vervolgens van binnen gewijd en gezalfd met de olie die ook bij het doopsel gebruikt wordt. Na de wijding van het altaar werden in processie de relieken, overblijfselen van de heiligen der kerk, naar het altaar gedragen en in een loden kistje in de altaarsteen begraven. Vervolgens werd door de bisschop een wierookoffer op het altaar ontstoken als zinnebeeld van de Heer die zich voor Zijn Vader opoffert en waarin de gebeden der gelovigen worden opgenomen. Het laatste deel stond geheel in de voorbereiding van de eerste Mis, die in de kerk zou worden gevierd. Voor de pontificale Hoogmis, die een dedicatie naar oorspronkelijk Romeinse zin, een opdracht is, en geen consecratio, werd de bisschop behalve door de reeds genoemde priesters ook nog geassisteerd door Mgr. H. Frank, deken van Hilversum, terwijl de pastoor van de St. Jans Basiliek, J. Brouwer, en de pastoor van Blaricum, B. Jongerius, als troondiakens dienst deden. Terwijl de bisschop en zijn gevolg naar het altaar schreden, om voor het eerst in dit kerkgebouw de H. Geheimen te vieren, klonk het gezang: “Deze plaats is ontzagwekkend: want hier woont God en is de toegang tot de hemel”. Waarna de lezing uit het Boek der Openbaring de andere zijde van deze wijdingsplechtigheid stelde: In die dagen zag ik de heilige Stad – het nieuwe Jeruzalem – afdalen uit de hemel van bij God, toegerust als een bruid, die zich heeft opgetooid voor haar man. Nadat de plechtigheden waren geëindigd, keerde Mgr. Huibers in vol bisschoppelijk ornaat zich tot het kerkvolk. Hij prees het schone kerkgebouw, dat getuigde van grote offerzin. Maar ook dit gebouw is aan de tijd onderwerpen. Bedenk dat dit gebouw een symbool is van u, die zijd de tempel van de H. Geest, en voorbestemd om geheel vlekkeloos in eeuwigheid te leven. Tijdens de consecratieplechtigheden in de middag waren burgemeester Naud van der Ven en wethouder C. van Pampus aanwezig. Vanuit de gemeenteraad was er een deputatie bestaande uit mevrouw van Linge en de heren Vos, Arends en Spannenburg. Voorts waren er ook enige hoofden van dienst aanwezig
Pastoor G.J. Platvoet
Waterstaatskerk
Kerk op St. Janskerkhof
St. Jansbasiliek
Goede Herder Kerk
M.J. Grandpré Molière
Begroeting van de bisschop door het kerkbestuur bestaande uit pastoor G.J. Platvoet, dokter C. v.d. Werf, F. Brenninckmeyer, C. Pieper en M.A. Meulenkamp
De kerkwijding door Mgr. J.P. Huijbers met assistentie van de kapelaans Lampe en v.d. Steen
Bron: Digitale archief Laarder courant De Bel, De Klepel nr. 143
Klik hier voor meer foto’s van de inwijding