Sluiting Goede Herder Kerk

Op 15 juni 1968 wordt De Klepel een informatieblad voor de beide Larense parochies. Reeds op 1 mei 1971 opent Klepel nr. 46 met een artikel onder de kop: “Hoe lang blijft de Goede Herder kerk nog bestaan?”. Zes jaar later op 28 februari 1978 worden St. Jan en De Goede Herder samengevoegd tot één parochiegemeenschap.

De parochievergadering heeft 11 april 1984 de beslissing genomen tot de ingrijpende maatregel, het sluiten van de Goede Herderkerk. Dit besluit was noodzakelijk in verband met het teruglopend aantal kerkbezoekers, daling van het inwonertal en de noodzaak van een sluitende begroting. De heer J.J. Schellens, voorzitter van het parochiebestuur, deelde mee dat het bestuur met “pijn in het hart” akkoord is gegaan met de sluiting van het kerkgebouw. De sluiting was echter in het belang voor de toekomst van de parochie. Het houden van twee kerkgebouwen is een kostbare zaak en bovendien te belastend voor het pastorale team.

Behalve bovenstaande redenen kwam er ook nog bij dat Laren een priester moest inleveren. Het Bisdom Haarlem had besloten dat pastor Th. Klawer met ingang van 1 februari 1985 elders zijn taak moest voortzetten. Indien men twee kerken wilde aanhouden, zou het pastorale team pastor J. Vriend en een vijftal leken nog meer worden belast. Het lag dus voor de hand om alles op één kerk te concentreren. De parochievergadering koos unaniem voor de St. Jan-basiliek. De sluiting van de Goede Herderkerk had ook een aantal bijkomende problemen. Beide kerken hadden een eigen koor, dirigent, koster, collectanten enz.

De laatste dienst

Zondag 8 juli 1984 vond de laatste dienst plaats. De kerk was tot de laatste plaats gevuld met niet alleen eigen parochianen, maar ook die van de St. Jan-basiliek. Dat de sluiting voor velen moeilijk te aanvaarden was, was zondag duidelijk. Menigeen moest een traantje wegpinken.

Pijnlijk is de sluiting vooral voor degenen die 27 jaar geleden hebben gecollecteerd voor de bouw van deze kerk en voor hen die er gedoopt of gevormd zijn, of voor hen die er wellicht in trouwden. Veel parochianen hebben mooie herinneringen aan dit fraaie kerkgebouw.

De Goede Herderkerk was gebouwd omdat men in de veronderstelling was dat de Larense eng bebouwd zou worden. Een groei van Laren bleef echter uit en het dorp vergrijsde sterk. Het aantal kerkgangers liep bovendien flink terug. Het aanhouden van twee kerkgebouwen bleek hierdoor een onmogelijke taak. In april 1984 besloot het kerkbestuur daarom een gebouw af te stoten. De keus viel op de Goede Herderkerk. De meeste parochianen vonden deze keus terecht.

Na afloop van de laatste dienst ging de kerk definitief dicht. De gelovigen verlieten het kerkgebouw en trokken in een stoet naar de sacristie. Aanvankelijk was het de bedoeling dat men in processie naar de St. Jan Basiliek zou lopen. Dit plan werd echter ingetrokken.

Bron: Digitale archief Laarder Bel

Het lied van de getrouwe Herder

De Heer die leeft geleidt en hoedt
zijn volk op aarde, o herder goed,
o mensenzoon met ons begaan,
getrouwe heiland is uw naam.

Als schapen doolden allen rond
geen die nog weide en water vond.
Toen zijt gij zelf ons voorgegaan,
getrouwe herder is uw naam.

Geen die zijn leven voor ons gaf,
alwie kwam vóór u, was vreemd en laf.
Geen huurling weidt ons meer voortaan,
getrouwe herder is uw naam.

Die als een lam draagt onze dood,
die breekt zijn lichaam als levend brood,
die om zijn kudde zich liet staan -
getrouwe herder is zijn naam.

Die maakt dat allen op zijn woord
komen te samen, hij is de poort;
gij moet door hem het rijk ingaan,
hoort, want hij roep u bij uw naam.

In dood en leven, heer, zult gij
zijn die gijt zijt: uw klein volk nabij.
Gij zult met ons uw wegen gaan,
getrouwe herder is uw naam

Het Goede Herderlied

De Heer is onze Herder:
een Herder sterk en goed,
Hij leidt ons veilig verder,
hoe ook het leven woedt.
Zijn hand zal ons beschermen,
zijn staf is onze kracht,
tot eens zijn blij ontfermen
ons in zijn schaapstal wacht.

Die ons zijn leven wijdde
tot in de zwartste dood,
Hij is ons vast geleide
door storm en nacht en nood.
Waar wij Hem toebehoren,
als kudde Hem vertrouwd,
raakt geen van ons verloren,
vindt ieder schaap behoud.

Gij, Herder, die Uw leven
voor ons hebt leeggebloed.
Ons alles hebt gegeven
en nog in liefde hoedt:
schenk ons, door Uw genade,
U even sterk gewijd,
getrouw in woord en daden
Uw heil in eeuwigheid